Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη Κατηχητικών Σχολείων και Μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
Τηλ. & Φαξ  210,8041665
zoodoxosmelission.blogspot.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό πώς την Κυριακή  10 Οκτωβρίου 2021 μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και ώρα 10:30 π.μ. θα τελεστεί ο Αγιασμός έναρξης των Κατηχητικών Σχολείων και των Μαθημάτων Βυζαντινής Μουσικής της Ενορίας μας.

Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την Ορθόδοξη πίστη μας. Ο Κύριος μας και η Παναγία Μητέρα Του να φωτίζει και να στηρίζει όλους μας.  

 

 ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Περί στολισμού


 

Περί τῆς παραστάσεως ὡς ἀναδόχου ἤ παρανύμφου, προσώπου τελέσαντος πολιτικόν γάμον

 «Περί τῆς παραστάσεως ὡς ἀναδόχου ἤ παρανύμφου, προσώπου τελέσαντος πολιτικόν γάμον»
(3/7/2020).Πρωτ. 2862
Αριθ. Διεκπ. 1247 Αθηνησι τη‚ 3ῃ Ἰουλίου 2020


Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος


Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26ης Ἰουνίου ἐ.ἔ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ᾿ ἀριθ. 435/25.6.2020 ἐγγράφου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, περί τοῦ ζητήματος παραστάσεως ἀναδόχου ἐκ λυθέντος πολιτικοῦ γάμου, καθ᾿ ἑρμηνευτικήν προσέγγισιν τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 2309/21.1.1982 Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου «Περί τῆς φύσεως καί τῶν διαστάσεων τοῦ πολιτικοῦ γάμου», καθ᾿ ἥν ὁ τελέσας πολιτικόν γάμον ἀποκόπτει ἑαυτόν ἀπό τοῦ Ἱεροῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τήν ὡς ἄνω Εἰσήγησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, διευκρινίζει ὅτι ὁ διαλυθείς, ἐκ διαφόρων αἰτίων, πολιτικός γάμος δέν θεωρεῖται ἀπαραιτήτως δεῖγμα μετανοίας καί ἐπιστροφῆς εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν τάξιν καί, ὡς ἐκ τούτου, ἡ παράστασις ἀναδόχου ἐκ διαλυθέντος πολιτικοῦ γάμου κανονικῶς δέν γίνεται ἀποδεκτή. Τυχόν ἐξαίρεσις ἐξ αὐτοῦ ἐπαφίεται εἰς τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν ἑκάστου Μητροπολίτου, ἐνεργοῦντος κατ᾿ οἰκονομίαν καί, ὁπωσδήποτε, κατά περίπτωσιν.

Ὡσαύτως, ἐξ ἀφορμῆς ἐρωτήσεων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν περί τοῦ ἐπιτρεπτοῦ παραστάσεως ὡς παρανύμφου, προσώπου ἔχοντος τελέσει μόνον πολιτικόν γάμον, ἡ Ἱερά Σύνοδος, λαβοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν καί τήν ὑπ᾿ ἀριθ. 431/25.6.2020 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅτι ὁ τελέσας πολιτικόν γάμον κωλύεται, κατ' ἀκρίβειαν, ἵνα παραστῇ ὡς παράνυμφος καί ἐπαφίεται εἰς τήν ἔμφρονα ποιμαντικήν κρίσιν ἑκάστου Ἀρχιερέως ἡ ἄσκησις οἰκονομίας καί, ὁπωσδήποτε, κατά περίπτωσιν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς


† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18/06-03-2012

Πρὸς
Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Ἀγαπητοὶ Πατέρες,

Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται τὸ φαινόμενο νὰὑπάρχουν ἀπορίες καί, εἰς ὁρισμένες περιπτώσεις, ἄγνοια ἐν σχέσει πρὸς τὸ θέμα τῶν ἀναδόχων καὶ τῶν προϋποθέσεων ἀναδοχῆς κατὰ τὸ Ἱερὸν Βάπτισμα, σᾶς γνωρίζομε τὰἑξῆς:

Ἔργο τοῦ ἀναδόχου ὑπῆρξε, μετὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ νηπιοβαπτισμοῦ, νὰ ἀναλαμβάνει τὴν φυσικὴ ἔλλειψη τῆς πίστεως καὶ τῆς μετανοίας στὸ νήπιο, φροντίζοντας μαζὶ μὲ τοὺς γονεῖς γιὰ τὴν κατὰ Χριστὸν μόρφωση καὶ ἀνατροφή του. Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ὁ Ἅγιος Συμεὼν Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γιὰ τὸν Ἀνάδοχο ἀναφέρει σχετικά: « Ὅτι πρέπει ὁ ἀνάδοχος τοῦ βαπτιζομένου νὰ εἶναι ὀρθόδοξος καὶ εὐλαβής. Εἰς τοῦτο, λοιπόν, πρέπει καὶ νὰ προσέχωμεν, διὰ νὰ κάμνωμεν ἀναδόχους φίλους τῆς εὐσεβείας καὶ διδασκάλους σχεδὸν τῆς πίστεως» (Τὰ Ἅπαντα. Περὶ τῆς τελετῆς τοῦ Θείου Βαπτίσματος, Κεφάλαιον Ε΄, σελ. 85. Ἐκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη). Ἐξ αὐτοῦ προκύπτουν τὰἑξῆς:

α) Ὁ ὑποψήφιος ἀνάδοχος δέον ὅπως εἶναι ἐνήλικας, (ὑπ’ ἀριθμ. 498 π.ε./42 ΝΚ/200/19-1-2006 Ἐγκύκλιος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος).

β) Ὁ ὑποψήφιος ἀνάδοχος ὀφείλει νὰ εἶναι ὄχι μόνο βαπτισμένος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς ὁ ἴδιος (Συνοδικοὶ Ἐγκύκλιοι ὑπ’ ἀριθμ. 590/23-10-1986 καὶ 3983/2490ΝΚ/182/12-2-1996, ἡ τελευταία ἐκ τῶν ὁποίων ἀπαγορεύει νὰ γίνονται ἀνάδοχοι μέλη ὀργανώσεων μὲ σοβαρὲς δογματικὲς ἀποκλίσεις), ἀλλὰ καὶ ζωντανὸ καὶ συνειδητὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ζεῖ, δηλαδὴ, συνειδητὰ τὴν μυστηριακὴ καὶ ἀγωνιστικὴ ζωὴ τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐξυπακούεται, φυσικά, ὅτι κάποιος ποὺ περιφρονεῖ τὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, ἔχοντας συνάψει μόνον πολιτικόν, ἀπαγορεύεται νὰ γίνει ἀνάδοχος (Συνοδικοὶ Ἐγκύκλιοι ὑπ’ ἀριθμ. 2309/240/105/21-1-1982 καὶ 3262/46ΝΚ/2268/7-11-2000). Ὁ Ἐφημέριος δύναται νὰ βεβαιώνεται γιὰ τὴν τήρηση τῶν προϋποθέσεων αὐτῶν αἰτούμενος τὴν προσκόμιση Ληξιαρχικῆς Πράξεως Γεννήσεως τοῦ Ἀναδόχου ἢ Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεώς του, τὸ ὁποῖο βεβαιώνει ὅτι εἶναι βαπτισμένος Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καθὼς καὶ Πιστοποιητικὸ Οἰκογενειακῆς Καταστάσεως ἢ Ληξιαρχικὴ Πράξη Γάμου τοῦ Ἀναδόχου, γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ ὅτι δὲν εἶναι παντρεμένος μόνον μὲ Πολιτικὸ Γάμο.

Ἐπιπλέον, ἐνημερωτικῶς ἀναφέρομεν ὅτι:

α) Οἱ ὑπ’ ἀριθμ. 5487/19-5-1836 καὶ 814/1156/838/20-5-1955 Συνοδικὲς Ἐγκύκλιοι ὁρίζουν ὅτι ὁ ἀνάδοχος πρέπει νὰ εἶναι «εἷς καὶ μόνος», ἐνῷ τυχὸν ἕτερος ὑποβοηθεῖ τὸν ἕνα ( Ἐγκύκλιος ὑπ’ ἀριθμ. 2627/659/401/8-4-1997),

β) Ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 1554/4168/1138/27-6-1968 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος κωλύει τοὺς Κληρικοὺς καὶ τοὺς Μοναχοὺς ἀπὸ τὸ νὰ γίνουν ἀνάδοχοι,

γ) Ὁ ΝΓ΄ Κανὼν τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 52747/6835ΝΚ/199/27-1-1999 ΣυνοδικὴἘγκύκλιος ἀπαγορεύουν στοὺς γονεῖς νὰ ἀναδεχθοῦν κατὰ τὴν βάπτιση τὰ παιδιά τους καὶ

δ) Ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 2283/6901ΝΚ/1372/15-6-1999 Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος ὁρίζει ὅτι κατὰ τὴν Βάπτιση ἐνηλίκων ἡ παράσταση ἀναδόχου δὲν εἶναι ἀναγκαία.

Ὑπενθυμίζομεν, ἐξ ἄλλου, ὅτι ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος προκύπτει πνευματικὴ συγγένεια, ἡ ὁποία δημιουργεῖ κώλυμα στὴν σύναψη γάμου μεταξύ τοῦ ἀναδόχου καὶ τῆς ἀναδεκτῆς του ἢ τῆς μητέρας της ἤ, ἀναλόγως, τῆς ἀναδόχου καὶ τοῦ ἀναδεκτοῦ της ἢ τοῦ πατέρα του (ΝΓ΄ Κανὼν τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὑπ’ ἀριθμ. 3625/2383 ΝΚ/2050/17-11-1981 καὶ 2627/659/401/8-4-1997 Ἐγκύκλιοι τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῷ ΔΕΝ ὑφίσταται κώλυμα συνάψεως γάμου μεταξὺ ἀναδεκτῶν βαπτισμένων ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀνάδοχο.

Πέραν τῶν ὡς ἄνω, ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος περιγράφει τὴν προσωπικότητα τοῦ αὐθεντικοῦ ἀναδόχου ὡς κάτωθι:

«Θέλετε νὰ ἀπευθύνουμε τώρα τὸν λόγο στοὺς ἀναδόχους σας, γιὰ νὰ μάθουν καὶ ἐκεῖνοι ποιῶν ἀμοιβῶν ἀξιώνονται, ἐὰν δείξουν γιὰ ἐσᾶς πολλὴ φροντίδα καὶ ἀντιθέτως ποιὰ τιμωρία τοὺς ἀναμένει, ἂν ἀμελήσουν;

Γιὰ νὰ τὸ ἐννοήσεις σκέψου, ἀγαπητέ, ἐκείνους ποὺ γίνονται ἐγγυητὲς καὶ ἀνάδοχοι προσώπων ποὺ δανείζονται χρήματα, ὅτι, περισσότερο ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο καὶ δανειζόμενο, ἐκεῖνοι ὑφίστανται τὴν ἀγωνία καὶ τὸν φόβο. Ἄν, δηλαδή, αὐτὸς ποὺ δανείστηκε φανεῖ συνεπής, μὲ τὴν συνέπειά του κατέστησε ἐλαφρὸ τὸ φορτίο, ποὺ ἀνέλαβε ὁ ἐγγυητής. Ἄν, ἀντιθέτως, φανεῖ ἀγνώμονας καὶ ἀσυνεπής, τότε τοῦ ἑτοίμασε τέλεια τὴν καταστροφή. Γι’ αὐτὸ καὶ ἕνας σοφὸς συμβουλεύει τὰ ἑξῆς: « 'Ἐὰν ἐγγυηθῇς, ἑτοιμάσου νὰ πληρώσῃς» (Σοφ. Σειρὰχ η΄, 13). Ἐάν, λοιπόν, ὅσοι ἀναδέχονται ἄλλους γιὰ χρήματα εἶναι ἀπολύτως ὑπεύθυνοι γιὰ ὁλόκληρο τὸ ποσό, περισσότερο εἶναι ὑπεύθυνοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀναδέχονται ἄλλους καὶ ἐγγυῶνται γιὰ πνευματικὰ θέματα καὶ γιὰ τὴν ἀρετή. Ναί, πολὺ ἐνδιαφέρον πρέπει νὰ ἐπιδεικνύουν γι’ αὐτοὺς ποὺ ἀναλαμβάνουν, προτρέποντάς τους, συμβουλεύοντάς τους, διορθώνοντας τὰ σφάλματά τους καὶ δείχνοντάς τους πατρικὴ ἀγάπη.

[Καὶ συνεχίζει ὁ ἱερὸς πατήρ].

Ἂς μὴ νομίζουν αὐτοί ὅτι τὸ νὰ εἶναι ἀνάδοχοι εἶναι τυπικὸ καὶ τυχαῖο πρᾶγμα, ἀλλὰ ἂς μάθουν καλά ὅτι καὶ αὐτοὶ γίνονται συμμέτοχοι τῆς πνευματικῆς ὠφέλειας τῶν ἀναδεκτῶν, ἐὰν μὲ τὶς συμβουλές τους τοὺς χειραγωγήσουν στὴν ὁδὸ τῆς ἀρετῆς, καὶ ἂς γνωρίζουν πάλι ὅτι, ἂν δείξουν ἀμέλεια καὶ ἀδιαφορία, θὰ ἐπιφέρουν στὸν ἑαυτό τους μεγάλη καταδίκη. Γι' αὐτὸν τὸν λόγο καὶ ἐπικρατεῖ ἡ συνήθεια, πατέρες ἢ μητέρες πνευματικοὺς νὰ τοὺς ὀνομάζουν αὐτοὺς τοὺς ἀναδόχους, γιὰ νὰ μάθουν πόση ἐπιμέλεια πρέπει νὰ δείχνουν, γιὰ νὰ μορφώνουν πνευματικὰ, ὅσους ἀναλαμβάνουν.

Διότι, ἐὰν ἐκείνους ποὺ δὲν ἔχουν καμία ἰδιαίτερη σχέση μὲ ἐμᾶς, πρέπει νὰ τοὺς κινήσουμε τὸν κύριο ζῆλο τῆς ἀρετῆς, πολὺ περισσότερο ὀφείλουμε νὰ ἐπιτελέσουμε τὸ καθῆκον ἀπέναντι σ’ ἐκεῖνον, τὸν ὁποῖο ἀναδεχόμαστε ὡς πνευματικό μας τέκνο. Γιὰ τὸν λόγον, λοιπόν, αὐτὸν μάθετε καὶ οἱ ἀνάδοχοι ὅτι δὲν σᾶς ἀπειλεῖ μικρὸς κίνδυνος, ἐὰν δείξετε στὸ καθῆκον αὐτὸ ἀμέλεια» ( Ἰ. Χρυσοστόμου, Β' Κατήχησις).

Καὶ συμπληρώνει ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: «Ἂν ἤξεραν οἱ ἀνάδοχοι τί ὑπόσχονται καὶ τί μεγάλη εὐθύνη ἀναλαμβάνουν, δὲν θὰ ἤθελαν νὰ βαπτίσουν, ἀκόμα κι ἂν μὲ θερμὰ παρακάλια τοὺς παρότρυναν».

Τὰ ὡς ἄνω, ἀσφαλῶς, δὲν παρατίθενται, γιὰ νὰ ἀποτρέψουν ἢ νὰ φοβίσουν τοὺς ὑποψηφίους Ἀναδόχους ἀπὸ τὴν ἀνάληψη τοῦ ἱεροῦ χρέους τους, ἀλλά περισσότερο, γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς προσεγγίζοντας ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ τὴν εὐθύνη τῆς ἀναδοχῆς.                                                                                    

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Κύριλλος

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Ἀπαραίτητα Δικαιολογητικά γιά Βάπτιση

 

Ἀπαραίτητα Δικαιολογητικά γιά Βάπτιση

Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις, τὶς ὁποῖες πρέπει νὰ τηροῦν οἱ Ἐφημέριοι γιὰ τὴν νομιμότητα τῆς τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων, σᾶς γνωρίζομε τὰ κάτωθι:

1. Ἡ ἐπιλογὴ θρησκεύματος καὶ ὀνόματος γιὰ τὸ ἀνήλικο τέκνο ἀπὸ τοὺς γονεῖς τοῦ ἐντάσσεται εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἀσκήσεως τῆς γονικῆς μέριμνας. Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 1510 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα (Α.Κ.): « Ἡ μέριμνα γιὰ τὸ ἀνήλικο τέκνο εἶναι καθῆκον καὶ δικαίωμα τῶν γονέων (γονικὴ μέριμνα), οἱ ὁποῖοι τὴν ἀσκοῦν ἀπὸ κοινοῦ (…) ». Ἀπόρροια τῆς διατάξεως αὐτῆς εἶναι ἡ ὑποχρέωση τῶν Ἐφημερίων νὰ διαπιστώνουν τὴν κοινὴ βούληση τῶν δύο συζύγων νὰ βαπτιστεῖ τὸ παιδὶ τοὺς κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ νὰ λάβει συγκεκριμένο ὄνομα. Ἡ κοινὴ αὐτὴ βούληση τῶν δύο γονέων πρέπει νὰ διαπιστώνεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ τελέσει τὴν βάπτιση, πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ Μυστηρίου.

3. Οἱ δύο γονεῖς, τῶν ὁποίων τὰ στοιχεῖα πιστοποιοῦνται ἀπὸ τὸ Ἀστυνομικὸ Δελτίο Ταυτότητας ἡ Διαβατήριο καὶ ὀφείλουν νὰ εἶναι παρόντες, πρέπει νὰ ὑπογράψουν ἀπὸ κοινοῦ, μαζὶ μὲ τὸν ἀνάδοχο καὶ τὸν Ἐφημέριο, τὴν Δήλωση Βαπτίσεως (ἡ ὁποία στὴν συνέχεια πρόκειται νὰ κατατεθεῖ εἰς τὸ ἁρμόδιο Ληξιαρχεῖο) πρὶν τὴν ἔναρξη τοῦ Μυστηρίου, ὅτι δηλαδὴ συμφωνοῦν γιὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καθὼς καὶ γιὰ τὸ ὄνομα τοῦ παιδιοῦ καὶ κατόπιν μπορεῖ ὁ Ἐφημέριος ἀκωλύτως νὰ τελέσει τὸ Μυστήριο.

4. Σὲ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ ἑνὸς γονέως, ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νὰ διερευνήσει τὴν αἰτία. Μάλιστα, κατὰ τὸ ἄρθρο 1510, παράγρ. 2 τοῦ Α.Κ. ἰσχύει τὸ ἑξῆς: «Σὲ περίπτωση ὅπου ἡ γονικὴ μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κηρύξεως σὲ ἀφάνεια ἡ ἐκπτώσεως τοῦ ἑνὸς γονέα, ἡ γονικὴ μέριμνα ἀνήκει ἀποκλειστικῶς στὸν ἄλλο». Συνέπεια τῆς διατάξεως αὐτῆς εἶναι ὅτι, ἐφ’ ὅσον μὲ ληξιαρχικὴ πράξη θανάτου ἀποδεικνύεται ὁ θάνατος τοῦ ἑνὸς γονέως ἡ μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση κηρύσσεται ρητῶς αὐτὸς ἄφαντος ἡ ἔκπτωτος ἀπὸ τὴ γονικὴ μέριμνα, τότε ὁἘφημέριος μπορεῖ νὰ τελέσει τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος παρουσία τοῦ ἄλλου γονέως, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀποκλειστικῶς ἁρμόδιος νὰ συγκατατεθεῖ εἰς τὴν Βάπτιση κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ νὰ ἐπιλέξει ὄνομα γιὰ τὸν ἀνήλικο. Εἰς τὶς περιπτώσεις αὐτὲς ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νὰ ζητᾶ θεωρημένο ἀντίγραφο εἴτε τῆς ληξιαρχικῆς πράξεως θανάτου εἴτε τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως καὶ νὰ τὰ ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως. Ἐπίσης, εἰς τὶς περιπτώσεις αὐτὲς αὐτονόητο εἶναι ὅτι ὁ Ἐφημέριος παραμένει ἀνεπηρέαστος ἀπὸ τὶς ἐπιθυμίες ἡ τὶς πιέσεις, ἰδίως ὡς πρὸς τὸ ὄνομα, συγγενῶν της πλευρᾶς τοῦ ἀποντος γονέως (ἰδίως τῶν γονέων αὐτοῦ), συμμορφούμενος πρὸς τὴν βούληση καὶ μόνον τοῦ γονέως, ποὺ πλέον ἀποκλειστικῶς ἀσκεῖ τὴν γονικὴ μέριμνα.

5. Σὲ περίπτωση ἀπουσίας τοῦ ἑνὸς γονέως λόγω εὐλόγου κωλύματος (ἀσθένεια, ἀποδημία κ.λπ.), τότε ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ προχωρήσει εἰς τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἐφ’ ὅσον ἐκ μέρους τοῦ ἀποντος γονέως ὑποβληθεῖ εἴτε βεβαίωση ἐνώπιον συμβολαιογράφου εἴτε ὑπεύθυνη δήλωση μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιό της ὑπογραφῆς, ὅτι ὁ ἀπῶν γονεὺς συγκατατίθεται εἰς τὴν Βάπτιση τοῦ τέκνου τοῦ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ μὲ συγκεκριμένο ὄνομα. Ὅποιο ἐκ τῶν ἀνωτέρω δύο ἐγγράφων τοῦ προσκομισθεῖ, ὁ Ἐφημέριος τὸ ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως. Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία δὲν προσκομισθεῖ τέτοιο ἔγγραφο, ἀκόμη καὶ ἂν προφορικῶς ὁποιοιδήποτε μάρτυρες βεβαιώνουν σχετικὴ βούληση τοῦ ἀποντος γονέως, ὁ Ἐφημέριος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τελέσει τὴν βάπτιση.

6. Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία οἱ γονεῖς διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸ ὄνομα, ἰδίως ἐὰν εὐρίσκωνται εἰς διάστασιν ἡ ἔχουν διαζευχθεῖ, τότε ὁ Ἐφημέριος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τελέσει τὴν βάπτιση. Κατὰ τὸἄρθρο 1512 τοῦ Α.Κ. ἰσχύει ὅτι « Ἂν οἱ γονεῖς διαφωνοῦν κατὰ τὴν ἄσκηση τῆς γονικῆς μέριμνας καὶ τὸ συμφέρον τοῦ τέκνου ἐπιβάλλει νὰ ληφθεῖ ἀπόφαση, ἀποφασίζει τὸ δικαστήριο». Συνέπεια τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι τὸ ὅτι σὲ περίπτωση διαφωνίας τῶν γονέων ὡς πρὸς τὸ ὄνομα, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ τελέσει τὴν βάπτιση μόνον, ἐὰν ὑφίσταται δικαστικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία νὰ ἐπιτρέπει τὴν Βάπτιση τοῦ τέκνου κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ μὲ συγκεκριμένο ὄνομα, τὸ ὁποῖο νὰ προσδιορίζεται ρητῶς εἰς τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση. Θεωρημένο ἀντίγραφο τῆς σχετικῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ὁ Ἐφημέριος ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως. Προσοχή! Δικαστικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία ἀναθέτει εἰς τὸν ἕνα ἐκ τῶν δύο γονέων μόνον τὴν ἐπιμέλεια τοῦ τέκνου, προσωρινὴ ἡ μή, δὲν καλύπτει τὸν Ἐφημέριο γιὰ τὴν τέλεση βαπτίσεως.

7. Πολλὲς φορὲς εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ σύζυγοι εἶναι εἰς διάστασιν ἡ ἔχουν διαζευχθεῖ, ἡ μητέρα τοῦ ἀνηλίκου τέκνου ἐπικαλεῖται τὸ ὅτι πατέρας τοῦ τέκνου εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν ἀναγραφόμενο εἰς τὴν ληξιαρχικὴν πράξιν γεννήσεως. Ὁ ἀνωτέρω ἰσχυρισμὸς τῆς μητέρας δὲν παράγει νομικὰ ἀποτελέσματα. Ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νὰ ἀναζητήσει καὶ νὰ λάβει τὴν συγκατάθεση τοῦ πατέρα, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου ἀναγράφεται εἰς τὴν ληξιαρχικὴν πράξιν καὶ μόνον. Εἰς περίπτωσιν προσβολῆς τῆς πατρότητας ἡ ἑκουσίου ἀναγνωρίσεως τοῦ τέκνου, μόνον ἐφ’ ὅσον ὑφίσταται σχετικὴ σημείωσις καὶ διόρθωσις ἐπὶ τῆς ληξιαρχικῆς πράξεως γεννήσεως, δύναται ὁ Ἐφημέριος νὰ δεχθεῖ ὡς πατέρα τὸν διὰ τῆς νεωτέρας σημειώσεως προσδιοριζόμενον. Ἐν πάση περιπτώσει, ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νὰ ἐξαρτᾶ τὶς ἀνωτέρω ἐνέργειές του ἀπὸ τὰ ἀναγραφόμενα εἰς τὴν Ληξιαρχικὴν Πράξιν Γεννήσεως στοιχεῖα καὶ μόνον.

8. Κατὰ τὸ ἄρθρο 1945 τοῦ Α.Κ.: « Ἡ γονικὴ μέριμνα τοῦ ἀνήλικου τέκνου, ποὺ γεννήθηκε καὶ παραμένει χωρὶς γάμο τῶν γονέων του, ἀνήκει στὴν μητέρα του. Σὲ περίπτωση ἀναγνώρισής του, ἀποκτᾶ γονικὴ μέριμνα καὶ ὁ πατέρας, πού, ὅμως, τὴν ἀσκεῖ, ἂν ἔπαψε ἡ γονικὴ μέριμνα τῆς μητέρας ἡ ἂν αὐτὴ ἀδυνατεῖ νὰ τὴν ἀσκήσει γιὰ νομικοὺς ἡ πραγματικοὺς λόγους. Μὲ αἴτηση τοῦ πατέρα τὸ δικαστήριο μπορεῖ καὶ σὲ κάθε ἄλλη περίπτωση, καὶ ἰδίως ἂν συμφωνεῖ ἡ μητέρα, νὰ ἀναθέσει σ’ αὐτὸν τὴν ἄσκηση τῆς γονικῆς μέριμνας ἡ μέρους της, ἐφόσον αὐτὸ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸ συμφέρον τοῦ τέκνου. Σὲ περίπτωση δικαστικῆς ἀναγνώρισης, στὴν ὁποία ἀντιδίκησε ὁ πατέρας, αὐτὸς δὲν ἀσκεῖ γονικὴ μέριμνα οὔτε ἀναπληρώνει τὴν μητέρα στὴν ἄσκησή της. Τὸ δικαστήριο μπορεῖ, ἂν τὸ ἐπιβάλλει τὸ συμφέρον τοῦ τέκνου, νὰ ἀποφασίσει διαφορετικὰ μὲ αἴτηση τοῦ πατέρα, ἐφ’ ὅσον ἔπαψε ἡ γονικὴ μέριμνα τῆς μητέρας ἡ αὐτὴ ἀδυνατεῖ νὰ τὴν ἀσκήσει γιὰ νομικοὺς ἡ πραγματικοὺς λόγους ἡ ὑπάρχει συμφωνία τῶν γονέων». Τὰ παραπάνω πρακτικῶς σημαίνουν ὅτι σὲ περίπτωση ἄγαμης μητέρας, ἐπειδὴ αὐτὴ ἀσκεῖ μόνη της τὴν γονικὴ μέριμνα, ἐκτὸς ἂν δικαστικὴ ἀπόφαση ὁρίζει ἄλλα, ὁ Ἐφημέριος μπορεῖ νὰ τελέσει τὴν Βάπτιση καὶ νὰ δώσει ὄνομα λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν μόνο τὴν δήλωση βουλήσεως τῆς ἄγαμης μητέρας. Προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ὁ Ἐφημέριος ὅτι δὲν ὑφίσταται δικαστικὴ ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία ἀσκεῖ γονικὴ μέριμνα ἐπὶ τοῦ τέκνου καὶ ὁ πατέρας, ἡ ἄγαμη μητέρα ὑποχρεοῦται εἰς τὴν συμπλήρωση σχετικῆς Ὑπευθύνου Δηλώσεως τοῦ Ν. 1559/86 μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιό της ὑπογραφῆς της, εἰς τὴν ὁποία θὰ δηλώνει ὑπευθύνως ὅτι ἄσκει ἀποκλειστικῶς τὴν γονικὴ μέριμνα ἐπὶ τοῦ ἀνηλίκου τέκνου της, ὅτι δὲν ὑφίσταται δικαστικὴ ἀπόφαση, ἡ ὁποία νὰ ἀπονέμει δικαίωμα ἀσκήσεως γονικῆς μερίμνης καὶ εἰς τὸν πατέρα τοῦ ἀνηλίκου τέκνου καὶ τέλος ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸ ἀνήλικο τέκνο της νὰ βαπτισθεῖ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ νὰ λάβει συγκεκριμένο ὄνομα. Τὴν σχετικὴὙπεύθυνη Δήλωση ὁ Ἐφημέριος ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως.

9. Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία οἱ γονεῖς του πρὸς βάπτιση τέκνου δὲν εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, τότε ὁ Ἐφημέριος ὑποχρεοῦται νὰ ζητήσει Ὑπεύθυνη Δήλωση, ξεχωριστὴ ἀπὸ τὸν κάθε γονέα, μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιό της ὑπογραφῆς, εἰς τὴν ὁποία ὁ κάθε γονεὺς ξεχωριστὰ θὰ δηλώνει ὅτι «ἐπιθυμεῖ τὴν Βάπτιση τοῦ τέκνου τοῦ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ μὲ συγκεκριμένο ὄνομα καὶ ὅτι θὰ ἀνατραφεῖ ὑποχρεωτικῶς κατὰ τὸ Ἀνατολικὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Δόγμα». Τὶς ἀνωτέρω Ὑπεύθυνες Δηλώσεις ὁ Ἐφημέριος ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως.

10. Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία τῆς Βαπτίσεως ἔχει προηγηθεῖ ὀνοματοδοσία, γεγονὸς τὸ ὁποῖο σημειώνεται στὴν προσκομιζόμενη Ληξιαρχικὴ πράξη Γεννήσεως τοῦ τέκνου, ὁ Ἐφημέριος δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μεταβάλει τὸ δοθὲν κατὰ τὴν ὀνοματοδοσία ὄνομα. Ἑπομένως, ὄχι μόνον δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀλλάξει τὸ ὄνομα, ἀλλὰ οὔτε νὰ προσθέσει ἄλλο εἰς τὸ ἀρχικῶς δοθὲν ἡ, σὲ περίπτωση δύο ὀνομάτων, νὰ ἀφαιρέσει τὸ ἕνα. Σὲ ὁριακὲς περιπτώσεις, ἰδίως ὅταν οἱ γονεῖς ἀσκοῦν ἀφόρητη πίεση ἐπὶ τοῦἘφημερίου γιὰ μεταβολὴ τοῦ δοθέντος κατὰ τὴν ὀνοματοδοσία ὀνόματος, ὁ Ἐφημέριος ὀφείλει νὰ ζητήσει ὑπεύθυνη δήλωση, ξεχωριστὴ ἀπὸ τὸν κάθε γονέα, μὲ θεωρημένο τὸ γνήσιό της ὑπογραφῆς, ὅπου ὑπευθύνως θὰ δηλοὶ ξεχωριστὰ ὁ κάθε γονεὺς ὅτι ἐπιθυμεῖ τὸ παιδί του νὰ βαπτιστεῖ κατὰ τὸ Ὀρθόδοξο δόγμα καὶ νὰ λάβει συγκεκριμένο ὄνομα, διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ ἀναγραφόμενο εἰς τὴν πράξη ὀνοματοδοσίας. Τὶς Ὑπεύθυνες αὐτὲς Δηλώσεις ὁ Ἐφημέριος ἀρχειοθετεῖ καταλλήλως. Ἐπίσης, προειδοποιεῖ τοὺς γονεῖς, πρὶν τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ὅτι, ἐφ’ ὅσον ἡ Δήλωση Βαπτίσεως ἀναγράφει ἄλλο ὄνομα, ἄσχετο αὐτοῦ της ὀνοματοδοσίας, τὸ ἁρμόδιο Ληξιαρχεῖο θὰ τοὺς παραπέμψει εἰς τὸ ἁρμόδιο Πρωτοδικεῖο πρὸς ἔκδοση δικαστικῆς ἀποφάσεως, ἡ ὁποία θὰ διευκρινίζει ποιὸ ἀπὸ τὰ δύο ὀνόματα ἰσχύει.

11. Ἔχει ἀναφερθεῖ εἰς τὴν Ἱερὰ Μητρόπολιν ὅτι, σπανιώτατα βεβαίως, ἰδίως γιὰ συναισθηματικοὺς λόγους, ὑπὸ τὴν πίεση τῆς παρουσίας κάποιου παπποῦ ἡ γιαγιᾶς, οἱ γονεῖς του πρὸς βάπτιση τέκνου ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο νὰ γράψει μὲν εἰς τὸ Βιβλίο Βαπτίσεων καὶ εἰς τὴν Δήλωση Βαπτίσεως ἕνα ὄνομα, νὰ ἐκφωνήσει δὲ τόσο εἰς τὴν κατήχηση, ὅσο καὶ εἰς τὴν τριπλῆ κατάδυση τὸ ὄνομα αὐτὸ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παρευρισκομένου παπποῦ ἡ γιαγιᾶς «γιὰ νὰ τὸ ἀκούσει» καὶ μόνον. Ἡ τοιαύτη πρακτικὴ ἀπαγορεύεται καὶ ὁ Ἐφημέριος ἔχει ποινικὲς εὐθύνες. Ἐπειδὴ δὲ σήμερα εἶναι κοινὸς τόπος εἰς τὰ Μυστήρια ἡ παρουσία φωτογράφου μὲ κάμερα, εἶναι εὔκολη ἡ ἀπόδειξη τῆς τοιαύτης ἐνεργείας, μὲ δυσάρεστες συνέπειες γιὰ τὸν Ἐφημέριο. Συνεπεία τῶν ἀνωτέρω, ἐφιστᾶται ἡ προσοχὴ τῶν Ἐφημερίων εἰς τὸ νὰ ἐκφωνοῦν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ ὄνομα, τὸ ὅποιο καταχωρεῖται εἰς τὴν Δήλωση Βαπτίσεως καὶ τὸ Βιβλίο Βαπτίσεων τοῦἹεροῦ Ναοῦ.

Εἰδικῶς, ἐπειδὴ κατὰ τὴν στιγμὴ τῆς Βαπτίσεως πολλοὶ ἐρωτοῦν τὸν Ἐφημέριο περὶ τῶν κωλυμάτων γάμου ἐκ «πνευματικῆς συγγενείας», ἰδίως κατὰ πόσον τέκνα βαπτισμένα ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀνάδοχο δύνανται εἰς τὸ μέλλον νὰ συνάψουν μεταξύ τους γάμο, τονίζουμε τὸ γεγονὸς ὅτι ἐκ τοῦ Κανόνος ΝΓ τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου κώλυμα συνάψεως γάμου ἐκ «πνευματικῆς συγγενείας» ὑφίσταται μόνον μεταξύ του ἀναδόχου καὶ τῆς ἀναδεκτῆς του ἡ τῆς μητέρας της, η, ἀναλόγως, τῆς ἀναδόχου καὶ τοῦ ἀναδεκτοῦ της ἡ τοῦ πατέρα του. Συνεπῶς, τέκνα βαπτισμένα ἀπὸ τὸν ἴδιο ἀνάδοχο δύνανται ἀκωλύτως νὰ συνάψουν μεταξύ τους γάμο.

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Σχολή Βυζαντινής Μουσικής Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού / Παράρτημα Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Μελισσίων

 

Ιερα Μητροπολις Κηφισιας, Αμαρουσιου και Ωρωπου

ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ./Fax 210-8041665

zoodoxosmelission.blogspot.com


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για 2η συνεχόμενη χρονιά ο Ιερός Ναός μας λειτουργεί ως Παράρτημα της Σχολής Βυζαντινής  και Παραδοσιακής Μουσικής του Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ομωνύμου Δήμου, η οποία παρέχει στους σπουδαστές της Πτυχία και Διπλώματα αναγνωρισμένα από το Κράτος.

Το Τμήμα που θα λειτουργήσει την φετινή χρονιά στον Ναό μας είναι η διδασκαλία Βυζαντινής Μουσικής και Χορωδίας.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν επίσημα από τη Σχολή τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε πληροφορία στον π. Βασίλειο.

(Τηλ. Επικοινωνίας:  6977432600).

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ