Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν και
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΘΕΜΑ:« Περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou»
            
 Συνοδικῇ Ἀποφάσει ληφθείσῃ ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκούς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 18ης  παρελθόντος μηνός Αὐγούστου .ἔ καί κατόπιν τοῦ ὑπ
ἀριθμ. 387/31.5.2016 ἐγγράγου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν Αἰρέσεων, περί τοῦ Ἱδρύματος Arigatou, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι:
            Ἡ Ἐπιτροπή, μελετήσασα ἐπισταμένως τά εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς κείμενα τῆς ἐν λόγῳ ὀργανώσεως, καθώς καί τά σχετικά δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, συνεκτιμῶσα δέ καί τά ἀναφερόμενα εἰς τήν διεθνῆ ἐπιστημονικήν βιβλιογραφίαν περί τοῦ Ἱδρύματος τούτου καί τῆς μητρικῆς αὐτοῦ ὀργανώσεως, διεπίστωσε τά ἀκόλουθα:
«Ἡ μητρικὴ ὀργάνωσις Μyochikai, τῆς ὁποίας θυγατρικὸν ὀργανισμὸν ἀποτελεῖ τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ἀνήκει εἰς τὰ νέα ἰαπωνικὰ θρησκευτικὰ κινήματα βουδιστικῆς προελεύσεως, τὰ ὁποῖα ἀνεπτύχθησαν εἰς τὴν Ἰαπωνίαν τὸν 20όν αἰῶνα.
Ἡ ἱδρύτρια αὐτῆς Μiyamoto Μitsu ὑπῆρξεν ἀρχικῶς ἠγετικὸν στέλεχος ἄλλης βουδιστικῆς θρησκευτικῆς κινήσεως, τῆς Reiyukai, ἐξ ᾖς ἀπεχώρησεν τὸ 1950, μετὰ ἀπὸ σκάνδαλον φοροδιαφυγῆς καὶ ἄλλων κατηγοριῶν καὶ ἵδρυσε τὴν νέαν ὀργάνωσιν Μyochikai τὸ ἴδιον ἔτος, ἡ ὁποία διδάσκει θέσεις καὶ πρακτικὰς τῆς βουδιστικὴς ἰαπωνικῆς αἱρέσεως Νichiren.
Τὸ Ἵδρυμα Arigatou ἰδρύθη ὑπὸ τοῦ Takejasu Μiyamoto τὸ ἔτος 1990 μὲ ἀφορμὴν τὰ 40 ἔτη ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ βουδιστικοῦ νέου θρησκευτικοῦ κινήματος Μyochikai, ὡς θυγατρικὸς ὀργανισμὸς τοῦ, μὲ σκοπὸν ἐνισχυτικὸς καὶ διαθρησκειακὰς δραστηριότητας, ἰδιαιτέρως μεταξὺ τῶν παιδιῶν. Τὸ ἔτος 2000 τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ἐν συνεργασία μὲ τὴν ἰαπωνικὴν ἐπιτροπὴν τῆς UNISEF καὶ τὴν ὀργάνωσιν «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη γιά τὴν θρησκεία καὶ τὴν εἰρήνη τῆς Ἰαπωνίας», ἵδρυσαν τὸ «Παγκόσμιο Δίκτυο Θρησκειῶν γιά τὰ παιδιά»(GNCR), μὲ σκοπὸν νά ἐνθαρρύνουν τὴν διαθρησκειακὴν ἐργασίαν καὶ βοήθειαν τῶν παιδιῶν. Εἰς τὸ πλαίσιον αὐτὸ ἐδημιουργήθη τὸ ἐκπαιδευτικὸν πρόγραμμα LTLT (Learning To Live Together – Αn Intercultural and Interfaith Programme for Ethics Education), περιέχον προγράμματα ἐντόνου θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.
Εἰς τὰ ἔντυπα τῆς κινήσεως ἐντοπίζονται σαφῆ καὶ ἔκδηλα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ μὲ προμετωπίδα τὴν «πνευματικότητα». Ἐπιπλέον, μαρτυρεῖται διὰ προσεκτικῶς διατυπωμένου λεξιλογίου, ἀπόπειρα διαφημίσεως καὶ διαδόσεως ἐξωχριστιανικῶν πρακτικῶν καὶ δοξασιῶν, ὅπως ὁ διαλογισμός, εἰς τὰ σχολεῖα.
Εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν, τὸ 2004, ὁ Takejasu Μiyamoto ἵδρυσε τὸ «Συμβούλιο Διαθρησκειακῆς Ἠθικῆς Ἐκπαίδευσης γιά Παιδιά» (Interfaith Council on Ethics Education for Children). Τὸ Συμβούλιο αὐτὸ καθιέρωσε, τὸ 2008, ἐπὶ ἐτησίας βάσεως, τὴν «Παγκόσμια Ἡμέρα Προσευχῆς καὶ Δράσης γιά τὰ παιδιά», κατὰ τὴν ὁποίαν διοργανώνονται διὰ τὰ παιδιὰ ἀπὸ κοινοῦ θρησκευτικαὶ συναντήσεις καὶ συμπροσευχαὶ διαφόρων θρησκευτικῶν κλάδων, προτείνουσαι ἕν κοινὸν κείμενον προσευχῆς μὲ ἐξαιρετικὼς νεφελῶδες καὶ προβληματικὸν περιεχόμενον, ἐξ ἐπόψεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως.
Τοιαύτη διαθρησκειακὴ συνάντησις ἐπραγματοποιήθη εἰς τὸ Santo Domingo τὴν 19.11.2015, τῇ συμμετοχῇ Χριστιανῶν, Ἰουδαίων, Ἰνδουιστῶν, Βουδιστῶν καθὼς καὶ ὀπαδῶν παραχριστιανικῶν καὶ νεοεποχίτικων ὁμάδων.
Τὸ Ἵδρυμα Arigatou συνεργάζεται καὶ μετ' ἄλλων ὁμάδων βουδιστικῶν ἀρχῶν, αἱ ὁποῖαι ἀσκοῦν, κατὰ δήλωσιν αὐτῶν, λατρείαν πρὸς «τὴν φύσῃ τὸν Βούδα, ποὺ βρίσκεται σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ πράγματα».
Δέν εἶναι ἐξ ἅλλου τυχαῖον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ μητρικὴ ὀργάνωσις Μyochikai, εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει τὸ Arigatou, ὅπως ἐπισημαίνεται καὶ εἰς τὴν εἰδικὴν ἐπιστημονικὴν βιβλιογραφίαν, εἶναι λίαν ἐνεργὴ ἀπὸ τὴν πρώτην στιγμὴν τῆς ἱδρύσεώς της εἰς θέματα εἰρήνης καὶ εἰς διαθρησκειακὰς πρακτικάς.
Εἰς τὰ ἔντυπα καὶ τοὺς διαδικτυακοὺς τόπους τῆς κινήσεως, χρησιμοποιεῖται προσεκτικὸν λεξιλόγιον διὰ τὴν διαφήμισιν ἢ καὶ τὴν ὑπαρκτὴν συνεργασίαν τῆς, κατὰ δήλωσιν αὐτῶν, μὲ ΜΚΟ καὶ διεθνεὶς ὀργανισμοὺς εἰς τὰ πλαίσια εὐρύτερων δράσεων διαθρησκειακῶν καὶ πολιτιστικῶν πρωτοβουλιῶν, αἱ ὁποῖαι ἀξιοποιοῦνται ὑπὸ τῆς ὀργανώσεως καταλλήλως διὰ τὴν ἐπικοινωνιακὴν προβολὴν της.
Εἰς τὸ πλαίσιον τῆς στοχοθεσίας καὶ τῶν δράσεων του, τὸ Ἵδρυμα Arigatou, ὅπως προκύπτει καὶ ἐκ τῶν δημοσιευμένων δραστηριοτήτων του, ἐπιδιώκει νά ὑπεισέρχεται εἰς ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα καὶ δράσεις. Εἰς τὴν ἰδίαν συνάφειαν ἐπιδιώκεται ἡ συνεργασία καὶ μὲ Ἐκκλησιαστικοὺς Φορεῖς, εἰς οὖς προτείνει δράσεις συνεργασίας καὶ ἐκδηλώσεις διὰ θέματα εὐρύτερου ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ εἰρήνη, ἡ ἐκπαίδευσις, ἡ καταπολέμησις τῶν διακρίσεων κ.ἅ.
Ὡς ἐκ τούτου ἔχοντες ὑπ' ὄψιν ὅτι:
α) συμφώνως πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον δογματικὴν διδασκαλίαν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, τὸ πάνσεπτον Πρόσωπον τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου καὶ ἡ διδασκαλία Του, ὡς μοναδικὰ καὶ ἀναντικατάστατα, δέν ἐπιδέχονται σύνθεσιν ἢ συμπληρῶσιν δι' ἐξωχριστιανικῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν,
β) τὸ Ἵδρυμα Arigatou ἔχει ἐμφανῶς βουδιστικόν θρησκευτικὸν ὑπόβαθρον εἰς τὴν ἰαπωνικὴν ἐκδοχὴν του, καὶ
γ) καλλιεργεῖ καὶ προβάλλει ἔντονα στοιχεῖα θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, εἶναι αὐτονόητον ὅτι ἡ ἐν λόγῳ κίνησις τυγχάνει σαφῶς ἀσυμβίβαστη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν».
Ὅθεν, συνίσταται ἡ προσοχὴ τῶν ἐκλεκτῶν λειτουργῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν, μὲ τὸ ὑψηλὸν αἴσθημα εὐθύνης τὸ ὁποῖον διακρίνει αὐτούς, ὅπως ἀποφεύγουν συνεργασίας μετὰ κινήσεων καὶ σωματείων, τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ πρακτικὰς θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ.

Ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
+Ὁ Μεθώνης Κλήμης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου